Press "Enter" to skip to content

Dar truputį apie baimes

Photobucket

Jau esu rašiusi apie baimes. Dabar kaip tik akis užkliuvo už delfi.lt paskelbto straipsnio „Psichologo patarimai.Vaikas bijo tuštintis“. Jame pateikiami labai įdomūs būdai, kurie galėtų padėti išspręsti ne tik šią, bet ir kitas problemas: sėkmių žymėjimas kalendoriuje, baimės nupiešimas ir sudeginimas, sėkmių ir kitų dalykų akcentavimas, palaikymo komanda šeimoje. Juk dažnai vaikų problemos yra psichologinės, o ne fizinės. Kartais užtenka ilgiau pabūti su vaikais, skirti jiems dėmesio ir viskas susitvarko. Bet žinojimas juk nepamaišo?

Dar nemažai naudingų patarimų apie baimių ir stresų įveikimą pateikiama Povilo Panavo Asmeninio tobulėjimo bloge. Kai kuriuos jo siūlomus metodus, kaip įsivaizdavimą, pažįstamą aplinką galima pritaikyti ir sprendžiant su vaikais baimių sukeltus padarinius.

Kitame šaltinyje pateikiami tokie metodai:
1. Laipsniškas jautrumo mažinimas arba nujautrini­mas. Vaikas labai iš lėto prati­namas prie jį gąsdinančios situ­acijos ar veiklos. Pvz., vaikui, kuris paniškai bijo šuns, iš tolo rodomas mažas, paklusnus, ne­labai judrus šuniukas, po to vaikas pamėgina šalia jo pasė­dėti, po to – paglostyti jį ir pa­vedžioti už pavadėlio; dar vė­liau jis pradedamas pratinti prie didesnio ir aktyvesnio šuns.

2. Kitas būdas yra mode­liavimas. Vaikas, bijantis įbristi į jūrą, padrąsėja, pama­tęs, kaip kiti vaikai krykštau­dami šokinėja per nedideles bangas. Naudojant šiuos abu būdus pasiekiama geresnių re­zultatų, negu prievarta vaiką verčiant daryti tai, ko jis bijo arba jį pašiepiant ir kritikuo­jant („tikras vyras nieko nebi­jo“, „nebūk mažiukas“).

3. Kaip veiksmingas bū­das mažinti baimę, nerimą, įtampą rekomenduojamas žaidimas drama. Iš pradžių, pasitelkus lėles, vaidinamos pačios baisiausios scenos iš darželio ar mokyklos gyveni­mo. Visi gąsdinantys momen­tai turi būti išdidinti taip, kad žiūrovams būtų „labai labai baisu“. Tą baisumą galima pa­vaizduoti ir piešiniuose ar su­kurtuose pasakojimuose. La­bai sveikintini bandymai situ­aciją sukarikatūrinti, perteikti ją humoru. Humoras gali būti gera jautrios psichikos apsau­ga nuo skausmingų smūgių.

Daugelis specialistų kaip veiksmingą būdą baimėms įveikti ir vaikų pasitikėjimui ugdyti nurodo būtent žaidi­mus. Žaisdami vaikai kaupia patirtį, įgyja įvairių įgūdžių, išreiškia jausmus, integruoja įspūdžius ir patyrimus, iš­moksta spręsti konfliktus. To­dėl pedagogai žaidimą naudo­ja mokydami, psichologai ­spręsdami vaiko emocines problemas, o tėvai – užimda­mi ir lavindami vaiką.

4. Dailės terapija, arba piešimas. Dailės terapija dė­mesį skiria pačiam procesui, rezultatas (piešinys) lieka ant­roje ar trečioje vietoje. Jau pats piešimas turi gydomąjį poveikį. Jokiu būdu negalima skubinti vaiko, piešiančio sa­vo baimę. Tam, kad įvykdytų šią užduotį, vaikui reikia susi­tikti savo baimę, ją išgyventi ir išreikšti piešiniu.

Linkiu gražaus bendravimo su vaikais ir atsikratyti įvairiomis baimėmis!